Prowadzimy terapię wg zasad Metody Krakowskiej® u dzieci:

 • z autyzmem i zagrożonych autyzmem
 • z Zespołem Aspergera
 • z alalią
 • z afazją
 • z Zespołem Downa
 • z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy
 • z dysleksją oraz zagrożonych dysleksją
 • z niedosłuchem
 • z wadami genetycznymi

Wspieramy rozwój dzieci zdrowych wykorzystując:

 • Symultaniczno-sekwencyjną Naukę Czytania®
 • ćwiczenia oparte na najnowszej wiedzy neurobiologicznej.